Certifikácia

Spoločnosť DYNAMIK HOLDING, a.s. má zavedený integrovaný systém manažérstva podľa normy:             

- ISO 9001 Systém manažérstva kvality od roku 2002,

- ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva od roku 2008,

- ISO 45001 Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy od roku 2010,         

- ISO 10006 Systém manažérstva kvality – návod na manažérstvo kvality v projektoch od roku 2013.

V oblasti certifikácie spoločnosť DYNAMIK HOLDING, a.s. taktiež zastrešuje dcérske spoločnosti v oblasti realizácie stavieb (DYNAMIK CONSTRUCTION, s.r.o.), predaja výrobkov z betónu a betónových zmesí, dodávky a montáže interiérov (DYNAMIK TRADING, s.r.o.), v nákladnej cestnej doprave (DYNAMIK TRANS, s.r.o.) podľa noriem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 10006.

Zavedením systémov spoločnosť deklaruje svoj záväzok poskytovať profesionálne a kvalitné produkty a služby svojim zákazníkom, ktoré vyhovujú ich požiadavkám a zároveň chrániť životné prostredie a predchádzať pracovným úrazom a poškodeniu zdravia pracovníkov, ktoré môžu byť ovplyvnené činnosťou.

V roku 2020 bola Slovenskou agentúrou životného prostredia spoločnosti DYNAMIK CONSTRUCTION, s.r.o. udelená registrácia v schéme EMAS podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorého hlavným cieľom je zlepšovať environmentálne správanie spoločnosti. Všetky informácie o environmentálnom správaní spoločnosti sú zahrnuté v Environmentálnom vyhlásení https://www.emas.sk/dynamik-construction-s-r-o/.

Stavebná výroba

Stavebniny

Betonáreň