Trvalo udržateľný rozvoj
Naše zmýšľanie je založené na trvalom a udržateľnom rozvoji a na odbornom a zodpovednom prístupe k zamestnancom, partnerom, spoločnosti aj životnému prostrediu.
enviromental

S rešpektom k prírode

E = Enviroment / Životné prostredie

Naše procesy, zásady, postupy a dopad, ktorý máme na životné prostredie, sa vzťahujú nielen na naše stavebné projekty, ale aj na našu spoločnosť.

Starostlivosť o ľudí

S = Social / Sociálna zodpovednosť

Staráme sa o našich zamestnancov i spoločnosť okolo nás. Vytvárame kvalitné pracovné prostredie s kultúrou podporujúcou začlenenie, a zároveň podporujeme zdravie a pohodu našich zamestnancov.

social
governance

Spôsob, akým fungujeme

G = Governance /

Korporátne riadenie

Vysoká profesionalita, tímový duch, efektívna organizačná štruktúra a dodržiavanie etických zásad, ktoré zaručujú transparentnosť a významne prispievajú k tomu, aká dôveryhodná a zodpovedná spoločnosť sme.

Riadenie spoločnosti v súlade so stratégiou ESG

Spoločenský prínos DYNAMIK-u je zdokumentovaný viacerými celoštátnymi oceneniami. 

Merkúr 2020

Ocenenie za najväčšiu zaplatenú daň z príjmov a dodržiavanie daňovej disciplíny

SLOVAKIA BEST MANAGED COMPANIES 2022

Najlepšie riadená spoločnosť na medzinárodnej úrovni

TOP 10 zamestnávateľov

Stabilne umiestnenie na Slovensku v stavebnom odvetví

Certifikáty & Udržateľnosť

  • ISO 9001 Systém manažérstva kvality
  • ISO 10006 Manažérstvo kvality v projektoch
  • ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva
  • ISO 45001 Systém bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci 

Overené environmentálne manažérstvo podľa schémy EMAS

ISO
EMAS
PQM