Ochrana osobných údajov

Osobné údaje spracúvame na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú.v. EÚ L 119, 4.5.2016) (ďalej „Nariadenie“). Na základe tohto Nariadenia bol na Slovensku prijatý zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ako dotknutá osoba máte právo vedieť, ako vaše osobné údaje spracúvame. Osobný údaj je akákoľvek informácia, pomocou ktorej možno priamo alebo nepriamo identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. “Priamo” znamená napríklad prostredníctvom jasných identifikátorov, ako sú rodné číslo, meno či adresa; “nepriamo” znamená pomocou kombinácie ďalších informácií.

Aké osobné údaje spracúvame?
Medzi osobné údaje, ktoré spracúvame, patria najmä:

 • • meno a priezvisko,
 • • titul,
 • • podpis,
 • • pohlavie,
 • • adresa bydliska,
 • • emailová adresa,
 • • telefónne číslo,
 • • bankové spojenie,
 • • dátum narodenia či rodné číslo,
 • • údaje z dokladov totožnosti.

V prípade uchádzačov o zamestnanie to môžu byť aj údaje o vzdelaní, iné údaje uvedené v žiadosti o prijatie do zamestnania, v životopise, motivačnom liste a jeho prílohách.

Spracúvame osobné údaje na základe právnych základov:

 • • ktorých spracovanie nám určujú osobitné predpisy (najmä zákonník práce, zákon o zdravotnom poistení, o účtovníctve, o sociálnom poistení, daňové predpisy) alebo medzinárodná zmluva alebo
 • • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby alebo
 • • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby alebo
 • • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa alebo
 • • ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.

Kto je prevádzkovateľom? Kto je osobou zodpovednou za ochranu osobných údajov?
Prevádzkovateľ je osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov.
V prípade vašich osobných údajov, ktoré spracúvame, je prevádzkovateľom:

DYNAMIK HOLDING, a. s., so sídlom Štúrova 22, 949 01 Nitra, IČO: 34 134 557, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10247/N a dcérske spoločnosti (ďalej „Dynamik“, „my“, „nás“, „naše“).

Dynamik nemá menovanú osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov. Vo veci spracúvania osobných údajov a uplatnenia práv dotknutej osoby sa môžete kedykoľvek obrátiť na kontaktné údaje našej spoločnosti – https://www.dynamik.sk/kontakt/

Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje?

 • personalistika a mzdy Spracúvanie osobných údajov sa realizuje na základe právneho základu – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
 • prezentácia spoločnosti (webová stránka, tlačené materiály, sociálne siete)

 

Zverejňujeme vaše fotografie, video záznam, audio záznam na našich webových stránkach, v našich softvéroch používaných v rámci našej podnikateľskej činnosti (napr. MS Teams), na našich sociálnych sieťach a v tlačených materiáloch s cieľom prezentácie spoločnosti. Spracúvanie osobných údajov sa realizuje na základe právneho základu – súhlasu dotknutej osoby. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať.

 • cookies

Ak navštívite našu webovú stránku, môže dôjsť (podľa nastavení vášho internetového prehliadača) k uloženiu takzvaného súboru cookie vo vašom zariadení. Cookies spracúvame vždy s vašim súhlasom. Podrobné informácie o spracúvaní cookies nájdete na tejto adrese – https://www.dynamik.sk/zasady-pouzivania-suborov-cookie-eu/

 • prevádzkovanie webovej stránky

Ako prevádzkovateľ webových stránok nezhromažďujeme osobné údaje, ktoré by mohli identifikovať špecifickú osobu, okrem prípadov, kedy nám osoba sama poskytne tieto údaje dobrovoľne. Takéto údaje môžu byť získané v prípade, kedy sa dobrovoľne zaregistrujete za účelom využívania služieb našich webových stránok. Akékoľvek osobné údaje identifikujúce konkrétnu osobu nebudú poskytované ani predané tretej strane, okrem prípadov kedy na to užívateľ bude upozornený v dobe zberu dát. Ako prevádzkovateľ webových stránok si vyhradzujeme právo uskutočňovať analýzy o správaní užívateľov na svojich internetových stránkach. Medzi tieto analýzy patrí napríklad meranie návštevnosti a sledovanie správania sa užívateľov na internetových stránkach. Tieto údaje môžu byť k dispozícii prípadným zadávateľom reklamy, vždy však v podobe štatistického prehľadu, nie menovite. Ako užívatelia webových stránok použitím našich webových stránok beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že údaje, ktoré dobrovoľne poskytnete do diskusných fór alebo iných automaticky generovaných stránok môžu byť použité treťou stranou. Takéto použitie informácií / údajov nie je možné kontrolovať a nenesieme za ne žiadnu zodpovednosť. Použitím našich webových stránok beriete na vedomie, že niektoré informácie o vás môžu byť automaticky zbierané v priebehu štandardných operácií servera (napr. IP adresa užívateľa) a tiež pri použití cookies (malých textových súborov, ktoré sa ukladajú na počítači užívateľa za účelom identifikácie alebo autentifikácie užívateľa, prípadne fungovania elektronického obchodu). Cookies nie sú programy, ktoré by mohli spôsobiť škodu na počítači užívateľa.
Vyhradzujeme si právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s vašimi osobnými údajmi v prípade napadnutia servera neznámym páchateľom (hackerom). V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Kto sú príjemcovia vašich osobných údajov?

 • • zamestnanci
 • • potenciálni zákazníci/obchodní partneri
 • • poskytovatelia IT služieb
 • • advokáti
 • • Sociálna poisťovňa
 • • zdravotná poisťovňa
 • • dôchodcovské správcovské spoločnosti
 • • Finančná správa
 • • auditori
 • • exekútori
 • • banky
 • • orgány činné v trestnom konaní
 • • súdy
 • • aj prevádzkovatelia sociálnych sietí v prípade, ak sú spoločným prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom

 

Odovzdávame vaše osobné údaje do tretích krajín (mimo krajín EÚ)?
Prenos osobných údajov do tretích krajín mimo Európskej únie (EÚ) a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) nevykonávame.

Ako dlho spracúvame vaše osobné údaje?
Osobné údaje spracúvame v súlade s naším registratúrnym plánom, a to tak dlho, ako nám stanovujú osobitné zákony.

Pokiaľ nám dávate súhlas, spracúvame ich tak dlho, ako je uvedené v udeľovanom súhlase, ak to nie je uvedené, spracúvame ich, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Vždy ich spracúvame len pokiaľ trvá účel ich spracovania. Pokiaľ máme s vami uzavretú zmluvu, spracúvame ich tak dlho ako trvá zmluva, prípadne dlhšie, ak si zo zmluvy uplatňujeme právne nároky napríklad súdnou cestou.

Aké sú vaše práva dotknutej osoby?

Právo na odvolanie súhlasu

V prípadoch, keď je spracovanie osobných údajov založené na vašom súhlase, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov na základe vášho súhlasu pred jeho odvolaním. V niektorých prípadoch je možné, že bude mať odvolanie súhlasu za následok nemožnosť využívať niektoré služby, ktoré sú na spracovaní vašich osobných údajov založené.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo nás požiadať o potvrdenie, či spracovávame akékoľvek vaše osobné údaje, vrátane napríklad informácií o tom, ktoré kategórie osobných údajov spracovávame, na aký účel sú osobné údaje používané, komu ich odovzdávame, ako dlho ich budeme uchovávať, kde sme ich získali – ak nie priamo od vás –prípadne, akým príjemcom alebo kategórii prijímateľov sme osobné údaje sprístupnili, či o vašich právach s nimi spojenými.

Sme povinní poskytnúť vám aj osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, ak to požadujete. Osobné údaje z dôvodu ich ochrany a bezpečnosti poskytujeme ich odoslaním poštou doporučene do vlastných rúk alebo osobným odovzdaním v sídle spoločnosti, kde vám vaše osobné údaje budú v závislosti od rozsahu odovzdané oproti vášmu podpisu, po overení vašej totožnosti, prednostne na nosiči údajov.

Vyhradzujeme si právo účtovať primeraný poplatok za opakované žiadosti o poskytnutie osobných údajov, ktoré spracúvame, o ktoré požiadate. Poplatok bude účtovaný vo výške administratívnych nákladov spojených s vyhotovením kópií údajov (napr. cena nosiča údajov – CD, USB kľúč).

Právo na opravu osobných údajov

V prípade, že máte podozrenie na nesprávnosť vašich údajov u nás spracovávaných, máte právo nás požiadať o opravu alebo doplnenie vašich osobných údajov.

Právo na výmaz osobných údajov

Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, ak:

 1. a) osobné údaje už nie sú potrebné pre účel, na ktorý boli získané alebo spracované;
 2. b) je spracovanie založené na vašom súhlase, súhlas odvoláte, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie;
 3. c) vznesiete námietku proti spracovaniu osobných údajov na účely našich oprávnených záujmov a súčasne neexistujú žiadne naše oprávnené záujmy prevažujúce nad vašimi;
 4. d) boli osobné údaje spracovávané nezákonne;
 5. e) ich vymazanie je požadované na splnenie právnej povinnosti stanovenej právnymi predpismi Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na nás vzťahujú;
 6. f) zhromaždené osobné údaje sa týkali osoby mladšej ako 16 rokov;

 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Spracovanie vašich údajov môžeme obmedziť, ak:

 1. a) spochybňujete správnosť osobných údajov, a to po dobu, ktorú potrebujeme na overenie správnosti;
 2. b) je spracovanie osobných údajov neoprávnené a vy namiesto vymazania osobných údajov požadujete obmedzenie spracovania;
 3. c) osobné údaje už naďalej nepotrebujeme, ale požadujete ich na preukázanie, výkon alebo obhajobu svojich zákonných nárokov, alebo
 4. d) vznesiete námietku proti spracovaniu, zatiaľ čo my overujeme oprávnenosť vašej požiadavky.

 

Právo na prenosnosť

Na vašu žiadosť vám odovzdáme všetky spracúvané osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo ich, ak je to technicky možné, odovzdáme inému, vami označenému prevádzkovateľovi. Toto právo je možné uplatniť za predpokladu, že spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu alebo zmluvy, a len ak je spracovanie vykonávané automatizovane. Upozorňujeme, že uplatnenie práva na prenos údajov sa nedotýka osobných údajov, ktoré spracúvame na základe zákona, napríklad na účely vykonávania verejného zdravotného poistenia.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Môžete kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov z konkrétneho dôvodu, za predpokladu, že spracovanie nie je založené na vašom súhlase, ale na našich oprávnených záujmoch alebo oprávnených záujmoch tretej strany. V takomto prípade nebudeme ďalej spracovávať vaše osobné údaje, ak nebudeme môcť preukázať závažné oprávnené dôvody prevažujúce nad vašimi právami a slobodami. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu, uveďte, prosím, či chcete vaše osobné údaje vymazať alebo obmedziť ich spracovanie.

Práva spojené s automatizovaným individuálnym rozhodovaním vrátane profilovania

V súvislosti so spracovaním automatizovanými postupmi máte právo nás kedykoľvek požiadať o ľudský zásah týkajúci sa spracovania vašich osobných údajov. Súčasne môžete kedykoľvek vyjadriť svoj názor na tento postup a kedykoľvek sa proti nemu ohradiť. Práva proti výlučnému automatizovanému spracovaniu nemožno uplatniť, ak sú spracúvané údaje nevyhnutné na uzavretie zmluvy, spracúvané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy a založené na vašom výslovnom súhlase. V takýchto prípadoch vykonávame vhodné opatrenia na ochranu vašich práv a oprávnených záujmov.

Právo podať sťažnosť

V prípade údajného porušenia platných právnych predpisov na ochranu osobných údajov môžete podať sťažnosť dozornému úradu pre ochranu osobných údajov v krajine, v ktorej žijete, resp. v krajine kde došlo k údajnému porušeniu ochrany osobných údajov. Na Slovensku je takým orgánom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Časová lehota vybavenia vašej žiadosti pri uplatnení vašich práv

Vždy sa pokúsime vybaviť žiadosť v priebehu 30-tich dní od jej doručenia. Lehota však môže byť vzhľadom na zložitosť predĺžená o ďalšie 2 mesiace. O tejto skutočnosti vás budeme najneskôr do 30 dní od doručenia vašej žiadosti informovať spolu s dôvodom predĺženia lehoty. Zároveň ste v tomto prípade oprávnení podať sťažnosť dozornému úradu.

Obmedzenie spracovania vašej žiadosti

V určitých situáciách vám nebudeme môcť sprístupniť niektoré alebo všetky vaše osobné údaje, a to najmä kvôli osobitným zákonným ustanoveniam alebo pre ochranu práv a slobôd tretích osôb (napr. ak sú v jednom dokumente údaje aj iných osôb). Ak odmietneme vašu žiadosť o prístup, oznámime vám tiež dôvod odmietnutia.

Nemožná identifikácia

Predpokladáme, že v niektorých prípadoch nebude možné dohľadať všetky vaše osobné údaje podľa identifikátorov, ktoré ste uviedli vo svojej žiadosti. V takýchto prípadoch, keď vás nedokážeme identifikovať ako dotknutú osobu, nie sme schopní vyhovieť vašej žiadosti, pokiaľ nám neposkytnete ďalšie informácie umožňujúce vašu identifikáciu.

Tiež vás máme právo požiadať o overenie totožnosti v prípade, keď máme o vašej totožnosti akékoľvek pochybnosti. O dôvodoch nemožnosti vybaviť vašu žiadosť vás budeme informovať.

Podávanie žiadostí na uplatnenie vašich práv

Obráťte sa na nás:
Písomne
DYNAMIK HOLDING, a. s., so sídlom Štúrova 22, 949 01 Nitra

E-mailom
info@dynamik.sk

Používame pri spracovaní osobných údajov automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?
Nepoužívame.

Zdroje osobných údajov
V niektorých prípadoch nezískavame osobné údaje priamo od vás, ale na základe právnych predpisov, zmlúv alebo vašich súhlasov, nám môžu prichádzať vaše osobné údaje aj od iných subjektov.

Zdrojom týchto osobných údajov pre nás sú najmä:

vaši zamestnávatelia,
Ministerstvo vnútra SR, ktoré má v správe príslušné registre, najmä register obyvateľov,
Finančná správa SR,
Sociálna poisťovňa,
zdravotné poisťovne,
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
živnostenské úrady,
Zbor väzenskej a justičnej stráže,
Register právnických osôb,
Obchodný vestník,
verejne dostupné registre,
orgány činné v trestnom konaní,
súdy

Zmeny týchto informácií

Vyhradzujeme si právo aktualizovať tieto informácie. Z tohto dôvodu vám odporúčame priebežne sledovať tieto údaje. Aktualizáciu znenia vidíte podľa dátumu poslednej aktualizácie.

V Nitre, dňa 27.07.2023